keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Tuusulalaiset ovat kiinnostuneita kehittämään kuntaansa


Tuuli Karjalainen ja Annalena Saarikivi

Tuusulassa aktivoitiin kuntalaiset esittämään ideoitaan kunnan kehittämiseksi. Haravan pilottivaiheessa viime keväänä toteutettu asukaskysely liittyi kunnan strategiatyöhön. Kyselyn vastauksia hyödynnetään strategian toteuttamisessa valtuustokaudella 2013–2017.

Vastauksia saatiin reilussa viikossa yli 400. Niissä tuotiin esiin hyviä näkökulmia kunnan palvelujen ja asuinalueiden kehittämiseksi. Eniten vastauksia saatiin liikennejärjestelyihin liittyen. Aiemmilla strategiakierroksilla kuntalaisia ei ole pystytty kuulemaan näin laajasti, ja kyselyn antia pidettiin hyvänä.

Tuusulan houkuttelevimpia asuinpaikkoja kartalla.
Harava-kyselyn osa-alueet olivat asuminen, palvelujen kehittäminen, talouden kehittäminen, elinkeinoelämä, maankäytön suunnittelu ja liikenne. Asumisen osiossa pyydettiin kuntalaisia muun muassa nimeämään kunnan houkuttelevin asuinalue, joka on kyselyn perusteella Kirkkotien ympäristössä, Tuusulanjärven etelärannan tuntumassa.

Talouden ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen tärkeää

Kunnan talouden tasapainottamiseksi kuntalaiset toivoivat yhteistyötä sekä palvelusektoreiden välillä että naapurikuntien kanssa. Näin toivottiin saavutettavan tehokkuutta ja monipuolisempia palveluita.

Kuntalaiset esittivät hyviä mielipiteitä siitä, miten Tuusulaa kehitettäisiin entistä paremmaksi ympäristöksi nykyisille ja uusille yrityksille. Avaimia tähän ovat vastaajien mielestä monipuolinen väestörakenne ja kuntaan päin suuntautuva muuttoliike eli tarpeeksi laaja asiakaspohja, keskustojen kehittäminen ja kaupallisten palvelujen suunnitelmallinen keskittäminen.  Houkuttelevaa ympäristöä luotaisiin myös yhdistämällä erilaisia, toisiaan täydentäviä yritystoimintoja saman katon alle ja turvaamalla hyvät liikenneyhteydet.

Maankäytöltä ja liikennesuunnittelulta odotetaan paljon

Maankäytön suunnittelun osiossa kyselyyn vastanneet kuntalaiset toivovat tiivistä, viihtyisää keskustaa, joka on siististi hoidettu ja puistoalueilla ja liikuntareiteillä kevennetty. Keskusta-alueiden kehittämiseltä toivottiin vetovoimaisuuden lisäämistä ja toimivuutta myös pitkällä aikavälillä. Paras kaavoitus olisi vastanneiden mielestä keskuksia täydentävää, ja uudet asuinalueet rakentuisivat keskusten yhteyteen. Teollisuus- ja logistiikkayritysten paras sijoittelupaikka olisi tulosten mukaan selvästi erilleen asutuksesta, valtaväylien lähettyville.

Liikennejärjestelmän kehittämisehdotuksia tuli kyselyssä eniten. Kokonaisuudessaan julkisen liikenteen vuorojen lisääminen sekä raide, että linja-autoliikenteessä oli vastanneiden kehittämislistalla. Yhteistyötä HSL:n kanssa voitaisiin kehittää. Toisaalta toivottiin lisää teitä ja teiden levennyksiä asukasmäärän kasvaessa. Kunnan runsas työpaikkaomavaraisuus ja etätyöntekomahdollisuuksien kasvattaminen vähentäisivät runsasta työmatkaliikennettä. Pyöräteiden kehittämistä ehdotettiin, samoin kuin oman auton käytön vähentämismahdollisuuksia, joista syöttöliikenteen lisääminen raideliikenteeseen esim. kehäradalle oli yksi ehdotettu vaihtoehto.

Harava koettiin Tuusulassa tarpeelliseksi työkaluksi ja soveltui Tuusulan asukaskyselyn välineeksi hyvin, vaikka palvelu olikin vielä pilottivaiheessa kyselyn ajankohtana. Seuraava kysely tehtiin toisella välineellä, mutta Harava otetaan käyttöön vielä tulevissa kyselyissä tilaisuuden tullen.

Tuuli Karjalainen toimii strategiasuunnittelijana ja Annalena Saarikivi paikkatietoasiantuntijana Tuusulan kunnassa.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti