torstai 18. kesäkuuta 2015

Valtakunnallinen yleiskaava-aineisto osana Liiteriä


Eino Jaskari
 
Lähes vuosi on kulunut edellisestä ”Yleiskaavat osana tietopalvelu Liiteriä” -blogikirjoituksesta. Tuona aikana on ehtinyt tapahtua monenlaista kehitystä yleiskaava-aineiston ja itse elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiterin osalta. Liiterin kehitys on edennyt huimasti ja ensimmäiset pilottikäyttäjät ovat jo aloittaneet Liiteri -palvelun käytön. Työ ei kuitenkaan lopu tieto- ja analyysipalvelun valmistumiseen, vaan seuraavaksi keskitytään merkittävän tietovarannon ajantasaisuudesta huolehtimiseen.

Yleiskaavat on nyt ensimmäistä kertaa kerätty yhteen koko valtakunnan kattavasti, käsittäen yli 2300 hyväksyttyä/vahvistettua yleiskaavaa. Se on kenties yksi merkittävimmistä uusista aineistokokonaisuuksista Liiteri-tietopalvelussa. Aineisto koostuu yleiskaavojen kaavakartoista, kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä kaavoille luoduista vektorirajauksista ominaisuustietoineen. Vanhemmista rakennuslain aikaisista yleiskaavoista on kerätty palveluun oikeusvaikutteiset, vahvistetuksi alistetut yleiskaavat. Maankäyttö- ja rakennuslain aikaisista yleiskaavoista on kerätty sekä oikeusvaikutteiset että oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat. Kaava-aineisto on tuotettu pääasiassa .pdf-dokumenteista jalostetuilla, ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon asemoiduilla rasterikuvilla. Näille rastereille on luotu vektorirajat kaavakartassa ilmenevien kaavarajojen mukaisesti. Digitoiduilla yleiskaavarajoilla on edelleen leikattu kaavakarttoja yhtenäisen kaavamaton luomiseksi.

Uusia yleiskaavoja on tullut maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana lisää pitkälti toistasataa joka vuosi ja muunlaisia muutoksia kaava-aineistoon kenties vieläkin enemmän. Tämän vuoksi aineistoa päivitetään jatkuvasti, jotta kaikkien Suomen yleiskaavojen tiedot säilyisivät oikeana ja mahdolliset uudet puuttuvat kaavat saadaan mukaan.

Massiivisen aineiston ajantasaisuus vaatii lähes jatkuvaa aktiivista yhteydenpitoa kuntiin, ELY-keskuksiin, Suomen ympäristökeskukseen ja muihin kumppaneihin. Aktiivisella keräystyöllä yli 99 % tiedossa olevista kunnanvaltuustojen vuoden 2014 loppuun mennessä hyväksymistä yleiskaavoista on saatu mukaan yleiskaavapalveluun. Seuraavaksi aletaan aineistoon lisätä vuonna 2015 hyväksyttyjä yleiskaavoja neljännesvuosittain suoritettavien päivitysten yhteydessä. Osa kunnista on jo alkanut toimittaa uusia yleiskaavoja oma-aloitteisesti ja osasta niitä saadaan helpohkosti kysymällä. Kiitos siitä kuntiin!
Hyväksyttyjä/vahvistettuja yleiskaavoja aineistossa on yli 2300. Nämä yleiskaavat muodostuvat monesti useammasta kuin yhdestä kaavakartasta, sillä eri karttalehtiä on aineistossa yli 4300 kappaletta. Koska kerättynä on koko Suomen kattava paketti yleiskaavoja eri vuosikymmeniltä, on useiden eri kaavasuunnittelijoiden kynistä ja hiirien klikkauksista peräsin oleva lähtöaineisto laadultaan hyvinkin vaihtelevaa. Uusimmat yleiskaavat ovat jo .pdf-muodosta jalostettuja, mutta vanhempien joukossa on myös paperikartoilta skannattuja kaavoja, joissa voi esiintyä vaikkapa satunnaisia kahvikupin jälkiä. Kokonaisuutena yleiskaava-aineisto on, lähtöaineistosta huolimatta, laadukas paketti eri vuosikymmenien yleiskaavoja ja niiden tietoja. Laatua parannetaan jatkuvasti päivitysten yhteydessä, sekä asiakkaiden tekemiä havaintoja ja puutteita korjaillaan sitä mukaa kun niitä ilmenee ja korjaukset pystytään tekemään.

Yhdessä palvelun käyttäjien ja muiden osallisten kanssa aineistoa kehitetään jatkuvasti ja vanhempi aineisto korvautuu vähitellen uudemmalla. Laadukasta koko Suomen kattavaa yleiskaava-aineistoa ylläpidetään monipuolisella yhteistyöllä ja kaikkien osapuolien oma-aloitteisuudella. Laatuhan on käytännössä sitä, miten hyvin aineisto vastaa sille asetettuja odotuksia. Nyt siis puhaltakaamme yhteen hiileen, jotta saadaan kovalla työllä kootun aineiston laatu ja odotukset pysymään korkealla koko valtakunnan alueella!

Kirjoittaja työskentelee Sitossa Liiteri-projektissa ja on ollut projektin ensi hetkistä alkaen vahvasti mukana yleiskaava-aineiston hankinnassa, käsittelyssä ja ylläpidossa paikkatietoasiantuntijana.

Lisätietoja yleiskaava-aineistosta:

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti