perjantai 16. joulukuuta 2016

Maakuntakaavat yhtenäisiksi tietoaineistoiksiPäivi Malmi

Kaikki Suomen maankäytön suunnitelmat yhdestä selainpohjaisesta karttapalvelusta avoimesti kaikille käyttäjille – tämä helpottaisi monen niin julkisen kuin yksityisenkin toimijan töitä ja antaisi paljon tietoa myös kansalaisille. Suomessa tämä ei valitettavasti ole vielä totta. Euroopassa tällaisia palveluita on mm. Alankomaissa, Irlannissa ja Ranskassa. Suomessakin tämä unelma toteutuu ainakin jollain tasolla jo lähitulevaisuudessa.
 
Paperikaavoista kohti digitaalista kaavaa
Kaavat hyväksytään Suomessa nykyään vielä paperisina karttoina, mutta paperikaavat on jo pitkään tehty digitaalista tekniikkaa hyödyntäen. Kukin kunta on kuitenkin tehnyt asema- ja yleiskaavansa ja kukin maakunnan liitto maakuntakaavansa omalla tavallaan – omiin tietokantoihinsa, omilla ohjelmillaan, asetuksen mukaisia kaavamerkintöjä omin tavoin kartalle visualisoiden ja lisäksi omia kaavamerkintöjään käyttäen. Maakuntakaavojen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta kaava-aineistot on kuitenkin yhtenäistetty ja viety samaan tietokantaan SYKEssä 2000-luvun alusta asti. Tämä on kuitenkin vaatinut paljon erillistyötä eikä syntynyt lopputulos ole enää yhtenäistämisen vuoksi vastannut täysin alkuperäisiä kaavoja. Yhdelmä on lisäksi sisältänyt vain osan maakuntakaavojen tietosisällöstä. 
Kuva 1. Yllä kuva Valtakunnallisen maakuntakaavapaikkatietokannan  aineistosta Satakunnasta, alempana kuva Satakunnan maakuntakaavasta

Kuntakaavojen osalta Kuntaliiton vetämissä KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa on laadittu yhtenäiset tietomallit asema- ja yleiskaavoille. Maakuntakaavojen saamiseksi yhtenäiseen tietomalliin ja ulkoasuun yhteiselle palvelualustalle käynnistettiin syksyllä 2015 HAME-hanke (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluksi). Hanketta toteuttavat SYKE ja Varsinais-Suomen liitto yhdessä muiden maakuntaliittojen kanssa ympäristöministeriön ja omalla rahoituksellaan.

HAME-hankkeessa selvitettiin aluksi nykytila ja tavoitetila. Moni maakuntakaavatietoja käyttävä taho kertoi näkemyksistään ja tarpeistaan kyselyn avulla. Tavoitetilaksi muodostui, että jossain vaiheessa maakuntakaava-aineistoja voitaisiin ylläpitää hajautetusti yhteisessä tietokannassa. Tietokannasta aineistot voitaisiin saattaa helposti katselu- ja latauspalveluiksi sekä visualisoida ne harmonisoitujen visualisointiohjeistuksien mukaisesti kaikkien avoimesti käytettäviksi ja sisällytettäviksi omiin järjestelmiinsä.

Harmonisoidulla maakuntakaava-aineistolla vastataan sekä kansallisiin että kansainvälisiin tietotarpeisiin

Samalla, kun kansallisista tietotarpeista johtuen maakuntakaava-aineistoja harmonisoidaan, maakuntien liittojen pitäisi pystyä vastaamaan myös EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimuksiin. INSPIRE-direktiivi tähtää paikkatietojen yhtenäistämiseen, paikkatietojen käytön ja ympäristön tilan seurannan tehostamiseen sekä viranomaisten välisten aineistojen hyödyntämisen helpottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä eurooppalaiset kaava-aineistot pitäisi olla tarjolla suunnitellun maankäytön tietomallin mukaisesti verkossa katselu- ja latauspalveluna.

Tällä hetkellä maakuntakaavojen ATOM-syötteitä ja WMS-rajapintapalveluja pitää yllä Varsinais-Suomen liitto 17 liiton osalta Lounaispaikan ja maakuntien liittojen välisellä INSPIRE-yhteistyösopimuksella, Uudenmaan liitolla on oma palvelunsa.

Ensimmäiset askelmat harmonisoinnista valmiina, työ kuitenkin jatkuu

Syksyllä 2016 on käyttöön otettavissa tyhjä tietokantapohja, ehdotus visualisoinnin yhtenäistämisestä sekä vastaavuudet INSPIREn vaatimiin maankäyttö-luokituksiin sekä ehdotus paikkatietokohteita koskevista elinkaarisäännöistä. Toivottavasti jatkorahoituksen avulla voidaan vielä suunnitella ja luoda tiedon hallinnan prosessi sekä toteuttaa katselu- ja latauspalvelut. Tähän sisältyy maakuntakaavoitustyökalu uuden, tietokantapohjan mukaisen aineiston tuotannon helpottamiseksi sekä rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin. 

Vaikka valmisteilla oleva maakuntauudistus ei maakuntakaavoitukseen tulisi merkittävästi vaikuttamaankaan, olisi hienoa, jos uusien maakuntien aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alussa kaikki maakuntakaava-aineistot olisi saatavissa yhtenäisessä muodossa ja niiden ylläpito olisi laadukasta ja kustannustehokasta sekä kansalliset että eurooppalaiset tietotarpeet ja prosessit huomioiden. Maakuntakaavojen osalta unelma olisi lähellä toteutumistaan!

Kuva 2. Tietokantapohjaa


Kuva 3. Esimerkki maakuntakaavamerkintöjen visualisoinnin yhtenäistämisehdotuksesta


Kirjoittaja työskentelee Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa ja on mukana HAME-hankkeessa.