maanantai 20. kesäkuuta 2016

Rakennetun ympäristön digitalisaatio on mahdollisuuksien aarrearkku, jos ei kangistuta kaavoihin

TIPPI-hankkeen tutkimusryhmä:
SYKE: Hanna Nieminen, Kaarina Vartiainen, Kari Oinonen ja Kimmo Nurmio
Conversatum Oy: Jaakko Wegelius, Jaroslaw Skwarek

Rakennettuun ympäristöön liittyviä tietoja on eri paikoissa tallessa valtavasti ja niitä kerätään jatkuvasti lisää. Tietoja on mm. Tilastokeskuksella, Väestörekisterikeskuksella, Maanmittauslaitoksella ja SYKEllä. Suomen ympäristökeskuksella ja Conversatum Oy:llä on meneillään yhteishanke Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI), jossa etsitään, tunnistetaan ja arvioidaan keinoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saataisiin tehokkaasti ja laajasti koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Uusien toimintatapojen avulla synnytettäisiin uusia palveluita ja parannettaisiin kansalaisen tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia merkittävästi. Tutkimus kuuluu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan osa-alueeseen Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva.

Jo nyt tietoja väestöstä, rakennuskannasta, kiinteistöistä ja niihin liittyvistä toiminnoista käytetään monipuolisesti esimerkiksi rakennusvalvonnassa, asumistuesta ja verotuksesta päätettäessä kuin alueiden suunnittelussakin. Laajat tietoaineistot ja toimintatavat eivät kuitenkaan ole yhteentoimivia eikä kaikilta osin kattavia, mikä on hidastanut ja jopa estänyt eri tahoja palvelevien sähköisten palvelujen toteuttamista. 

Tippi-hanke perustuu avoimuuteen ja joukkovoimaan. Hankkeen alusta lähtien olemme työskennelleet tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten kuntien, maakuntaliittojen, ministeriöiden, konsulttien ja tutkijoiden kanssa työpajoissa, järjestäneet pienryhmäkeskusteluja ja haastatteluja. Sidosryhmien henkilökohtaisen kohtaamisen ansiosta on saatu kerättyä monipuolisesti tietoa, jonka tutkimusryhmä on sitten tiivistänyt ja kiteyttänyt. Vuorovaikutteinen työskentelytapa on tarjonnut hedelmällisiä keskusteluja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  Tietoja on, kuinka saada ne käyttöön?     

 

Hankkeessa on pureuduttu rakennettua ympäristöä kuvaavien tietoaineistojen nykytilaan, käyttötilanteisiin ja keskeisimpiin ongelmiin. Olemme tunnistaneet yli 30 erilaista tietojen käyttötilannetta, joista osa on ainutkertaisia ja osa satojatuhansia kertoja vuodessa toistuvia. Esimerkiksi tietoa poikkeamispäätöksiä voidaan tarvita kerran tunnissa, kun taas laajaan liikenteen ympäristövaikutusten arviointiin tarvitaan tietoja kerran kuukaudessa.

Suurin ongelma on, kuinka saada eri paikoissa oleva tieto käyttöön. Rakennettua ympäristöä jäsentävää monenlaista tietoa hyödynnetään jo laajalti, mutta ei vielä täysimääräisesti. Nykytilan kuvauksessa olemme kuvanneet tämänhetkisen tilanteen.


Mitä pitäisi kehittää?

Nykytilan haasteista ja ongelmista pääsimme kehittämistarpeisiin. Kehittämistarpeet muodostavat kattavan kuvan asioista, jotka eri toimijoiden täytyy huomioida rakennetun ympäristön tietojen nykyistä laajemmassa hyödyntämisessä. Kehittämistarpeiden kuvauksessa esittelemme tilanteen perinpohjaisesti.

Saadaksemme lisävahvistusta selvitystyömme tuloksille, toteutimme kyselyn Otakantaa.fi -palvelussa yhteistyössä Yhtä köyttä -hankkeen kanssa. Avoimen arvioinnin kautta vahvistui, että tunnistamiamme kehittämistarpeita pidettiin oikean suuntaisina ja olisi merkittävä edistysaskel saada edes osalle niistä kehittämistyö käyntiin.


Kehittämistyön suuntaamisen aika on nyt

Tällä hetkellä hahmottelemme kehittämistyön suuntaviivoja ja tavoitteita. Näistä saat lisätietoa Tavoitetilan kuvauksesta (luonnos).

Suunnitelmista tekoihin! Kehittämistarpeiden jalostaminen konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi vaatii eri toimijoilta ja sidosryhmiltä sitoutumista ja rohkeaa ja ennakkoluulotonta ajattelua, mutta vain siten voimme oikeasti muuttaa toimintamalleja, saada tiedot paremmin käyttöön ja mahdollistaa parempia päätöksiä.


Kuva 1. Tippi-hankkeen kehittämisteemojen tavoitteet

Lähde mukaan - tulossa avoin tilannekuvan visualisointikilpailu

Tippi-hankkeen eräänä tehtävänä on rakennetun ympäristön tilannekuvan alustava suunnittelu. Tätä varten toteutetaan syksyllä 2016 tilannekuvan visualisoinnin kilpailu. Kilpailussa kutsutaan tekemään tilannekuvan kokeiluversio hyödyntäen avoimia nettityökaluja. Kilpailulla tavoitellaan uusien ideoiden ja innovatiivisten kokeilujen mukaan saamista. Kilpailusta tiedotetaan lisää syyskuussa mm. Tippi-hankkeen työtilassa ja Sateen varjolla -blogissa.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti