tiistai 1. joulukuuta 2015

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri – kokemuksia matkalta suunnittelusta julkaisuunKaarina Vartiainen, Salla Jäntti

Liiteri on avannut ovensa! SADe-ohjelmassa toteutettu Elinympäristön tietopalvelu Liiteri kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiterin julkaisun myötä koko elinympäristön tietopalveluiden perhe on käytössä. Siihen kuuluvat Liiterin lisäksi kyselypalvelu Harava ja vahtipalvelu Tarkkailija.

Liiterin suunnittelu lähti liikkeelle jo vuonna 2010 valmistelevalla ideointityöllä. Sen jälkeen on laadittu vaatimusmäärittely ja tarkennettu sitä, valmisteltu ja viety läpi Liiterin teknisen toteutuksen kilpailutus ja toteutettu itse palvelu. Liiteri on ollut kesästä saakka pilottikäytössä ja se on avattu kaikkien käyttöön lokakuun lopussa.

Liiterin vahvuus on sen laaja tietosisältö kattaen runsaasti eri tiedontuottajien paikka- ja tilastotietoa. Se tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti kaikkien saataville. Liiterissä on myös katseltavissa Yleiskaavapalvelun aineistoja. Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo tulostaa esimerkiksi karttoja. Liiteri hyödyttää rakennetun ympäristön parissa työskentelevien lisäksi opiskelijoita ja tutkijoita sekä ihan ketä tahansa, joka on kiinnostunut elinympäristöstä.
Yleiskaavapalvelu on yksi Liiterin merkittävimmistä mukanaan tuomista uudistuksista. Kuten kuvasta näkyy, on tasojen kohdetietojen tarkastelu Liiterissä helppoa. Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 16.9.2015, taustakartta Maanmittauslaitos.
Liiterin tietosisällöstä vastaa SYKE ja teknisestä ylläpidosta Sito Oy. Projektin toteutus vaati hyvin paljon yhteistyötä, mikä nähtiin sekä SYKEn että Siton puolelta projektin onnistumisen ehdottomana edellytyksenä. Yhteistyötä tarvittiin mm. tietosisällön luomisessa ja keräämisessä, rajapintapalveluiden liittämisessä palveluun, Oskari-alustan käytössä ja sen kehitystyössä sekä projektiorganisaation sisällä.

Liiteri on toteutettu Maanmittauslaitoksessa kehitetyn avoimen lähdekoodin  Oskari-teknologiaa hyödyntäen. Oskari-ohjelmiston idea on välttää päällekkäistä työtä. Eri hankkeissa kehitetyt uudet ominaisuudet lisätään avoimena lähdekoodina osaksi Oskaria ja siten kaikkien hyödynnettäväksi. Oskaria kehitettiin useassa organisaatiossa Liiterin toteutuksen aikana ja tämä edellytti tiivistä yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa. ”Vaikka Oskari oli hyvä alusta Liiterin kehittämiselle, tuli sitä laajentaa hyvin paljon Liiterin erityistarpeet huomioiden”, kertoo palvelun tekninen arkkitehti Jaakko Ruutiainen Sitosta.

Liiterissä on monimutkainen käyttöoikeuksien hallinta. Sekä karttatasojen, tilastojen että toiminnallisuuksien näkyvyyttä on rajoitettu eri tavoin eri käyttäjäryhmille. Sopimuskierros tiedontuottajien kanssa on ollut laaja ja vaatinut paljon valmistelutyötä, siinä on sovittu mitä tietoa voi näyttää julkisessa liittymässä ja mikä on rajattu vain sopimuskäyttäjille. Joissakin lähtöaineistoissa käyttöoikeus on vain viranomaisilla. ”Tietosisältökokonaisuuden hallinta ja siihen liittyvä käyttöoikeuksista sopiminen oli välillä vaikeaa ja aikaa vievää”, kommentoi Kimmo Nurmio SYKEstä. Hän osallistui projektissa tietosisällön ja SYKEn paikkatietorajapintojen kehittämiseen.

Liiterin laaja tietosisältö mahdollistaa paljon palvelun käyttäjille, mutta se asetti myös useita haasteita etenkin eri lähteistä tulevien tietojen sisällölliselle ja tekniselle integroimiselle. Myös käyttöliittymäsuunnittelua ja -toteutusta sai tehdä kieli keskellä suuta, jotta tietojen hakutoiminnot olisivat selkeitä ja palvelun käyttö miellyttävää. ”Käytettävyyden ja toimintojen monipuolisuuden kanssa tehtiin paljon kompromisseja”, Nurmio kertoo. Liiterin toteutuksen aikana teetettiin ulkopuolisella toimijalla käytettävyysanalyysi ja -testit. Niiden tuloksista oli runsaasti hyötyä käyttöliittymän toteutuksessa ja eri ratkaisuvaihtoehtojen valinnassa.

Liiterin eri tasojen yhdistely on helppo ja kätevä tapa havainnollistaa tietoa. Tasoista voi luoda helposti myös teemakarttoja ja tulostaa niitä. Kuvassa esimerkki tulostetusta kartasta, johon on yhdistetty legenda. Lähde:
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 18.11.2015, © Tilastokeskus.
Projekti on ollut kaikille siinä mukana olleille opettavainen. ”Liiteri on ensimmäinen iso kehitysprosessi, jossa olen ollut mukana. Olen oppinut muun muassa tilaajan ja toimittajan välisestä yhteistyöstä. Haastavimpana tehtävänä projektista mieleeni on jäänyt tilastojen tuotannon tekninen osuus, joka on ollut minulle täysin uudenlaista työtä”, kommentoi Satu Vesala SYKEstä. Hänen tehtäviin kuului esimerkiksi tietosisällön kehittäminen, tietosuoja-asioiden selvittäminen sekä Liiterin nettisivujen ylläpito.

Maankäytön suunnittelun parissa työskentelevien tiedontarve on lähes ääretön. Tietotarpeita koottiin työpajoilla, haastatteluilla ja kyselyillä. Ideoita saatiin myös vanhojen järjestelmien käyttäjäpalautteesta ja ympäristöhallinnon selvityksistä. Tietotarpeiden toteuttamista on pitkälti sanellut olemassa olevien valtakunnallisten tietojen saatavuus, minkä lisäksi täysin uuttakin tietosisältöä on kehitetty, kuten yleiskaavapalvelu. ”Aineistoista laskettavien tilastojen ja indikaattorien kehittämisessä on hyödynnetty jo tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, mutta esimerkiksi joitakin yhdyskuntarakennetta ja rakentamisen suunnitelmallisuutta kuvaavia indikaattoreita on kehitetty myös Liiteri-työn yhteydessä”, kommentoi Liiterin tietosisältövastaavana toiminut Anna Strandell SYKEstä.

Liiterissä on hyvin monimutkaiset aluejaot. Hallinnollisten aluejakojen lisäksi on useita erilaisia päällekkäin meneviä toiminnallisia alueita, joita tuotetaan kaikkia hiukan eri päivitysvälillä. ”Tietovaraston ja laskentojen toteuttaminen osoittautuikin työläämmäksi kuin ennakoitiin. Tilastoja on jo nyt yli tuhat ja jokaisen laskentaprosessissa on pitänyt tarkkaan määritellä esimerkiksi millä rajauksilla tilasto lasketaan, mikä on lähtöaineiston kattavuus, miltä vuosilta tilasto lasketaan, saadaanko ruututietoa vai pelkästään kuntatietoa, liittyykö tilastoon tietosuojarajaa ja miten käsitellään puuttuvat tiedot”, Strandell kommentoi.

 
Liiterin Youtube-kanavan videoiden avulla saa kätevästi ja nopeasti kuvan siitä, mitä kaikkea Liiterin avulla voikaan tehdä. 

Liiterin rakentaminen on ollut haasteista huolimatta (tai juuri niiden vuoksi) hyvin antoisaa. Nyt kun mittava toteutusprojekti on saatu päätökseen ja palvelu julkaistua, ollaan lopputulokseen oikein tyytyväisiä. Syystäkin, sillä onhan palvelu tosi hieno, monipuolinen ja kätevä! Liiteri on saanut jo tässä vaiheessa osakseen hyvin paljon kiinnostuneita käyttäjiä ja paljon positiivista palautetta. Tutustu sinäkin Liiteriin!

Kirjoittajat työskentelevät Suomen ympäristökeskuksessa. Kaarina Vartiainen on toiminut Liiteri-, Harava- ja Tarkkailija -palveluiden projektipäällikkönä. Salla Jäntti on toiminut Liiterin toteutuksessa paikkatieto- ja viestintätehtävissä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti