tiistai 3. marraskuuta 2015

Maankäyttötarpeiden kartoitusta sidosryhmätyöskentelyn avulla

Johanna Koivunen

Kuusamossa päivitetään parhaillaan vuonna 2008 vahvistettua strategista yleiskaavaa. Uudesta yleiskaavasta tulee konkreettisempi ja ohjaavampi, ja siinä sovitetaan yhteen monet ristiriitaisetkin maankäyttötarpeet. Kiinnostavia elementtejä Kuusamon tapauksessa ovat intressiristiriidat ja alueen määrittelykamppailut, jotka syntyvät suureksi osaksi ristiriitaisten maankäyttömuotojen, kuten matkailun, metsätalouden, luonnonsuojelun ja mahdollisen kaivostoiminnan yhteensovittamistarpeista.  Kaavatyön suurimpia keskustelunaiheita on Rukan matkailualueen läheisyydessä sijaitseva Juomasuon alue, jonne on kartoitettu mahdollisuutta perustaa kultakaivos.

Kuusamon strategisen yleiskaavan päivitysprosessissa toteutetaan valtakunnallisesti poikkeuksellisen laajaa vuorovaikutusta, jotta kaava saavuttaisi sosiaalisen hyväksynnän.  Osallistuvan suunnittelun näkökulmasta aihe on huomionarvoinen, sillä Kuusamon tapauksesta kuka tahansa voi huomata, että kaavoitukseen kantaa ottamalla ja osallistumalla pystyy vaikuttamaan isoihin linjauksiin ja tiettyjen maankäyttömuotojen ulossulkemiseen, ja että esimerkiksi kaivosasioista pystytään neuvottelemaan paikallisella tasolla. Tapausta voidaan pitää merkittävänä myös laajemmin maankäytön suunnittelun kannalta: Ensimmäistä kertaa Suomessa mahdollisesti estetään maankäytön keinoin kategorisesti jonkin tietyn toimialan toiminta tietyllä alueella.

Harava sidosryhmätilaisuuksissa

Yhtenä osallistumismuotona Kuusamossa on käytetty sidosryhmätilaisuuksia, joissa kuuden eri toimialan ja asukkaiden edustajat keskustelun ja karttatyöskentelyn kautta toivat esiin toimialansa aluetarpeet, huolet ja kehitysideat. Sidosryhmät jaoteltiin niin, että elinkeinot tulivat edustetuiksi mahdollisimman laajasti. Karttapohjina kyselyssä oli kolme erilaista selvitysten perusteella muodostettua rakennemallivaihtoehtoa. Niissä esitettiin erilaisiin elinkeinorakenteisiin perustuvia tulevaisuudenkuvia Kuusamolle: "Energinen", "Luonnollinen" ja "Elämyksellinen". Sidosryhmätyöskentelyssä oli tarkoitus käyttää kyselypalvelu Haravaa tilaisuuksien keskustelun raportoinnissa ja yhteenvedossa ja samalla testata, miten Harava soveltuu yleisötilaisuuksissa käytettäväksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kukin sidosryhmä olisi valinnut joukostaan toimialan edustajan tai edustajia, jotka konsultin ohjaamana olisivat täyttäneet sähköiseen kyselyyn ryhmän näkemykset. Palveluun luoduille rakennemallivaihtoehdot sisältäville karttapohjille pystyi merkitsemään toimialalle tärkeitä paikkoja vuonna 2025, alueita, joilla esiintyy yhteensovittamistarpeita sekä logistisesti ja kaupallisesti tärkeitä alueita.

Käytäntö kuitenkin osoitti, että Harava ei ole kovin sopiva työkalu työpajamuotoiseen tilaisuuteen, jossa erilaisia näkemyksiä on runsaasti. Rönsyilevän ja spontaanin keskustelun tuloksia on hankala muotoilla strukturoituun formaattiin. Karttamerkintöjä kirjaavat edustajat olisi ollut vaikea valita sekä koko ryhmien konsensuksia lähes mahdoton piirtää kartalle. Sidosryhmän sisälläkin äärinäkemykset saattoivat olla värikkäästi edustettuina. Myös suunnittelualueen laaja, 5809 neliökilometrin pinta-ala teki Harava-työskentelystä hankalaa, sillä karttapohja oli digitaaliselta kooltaan suuri ja näytöllä vaikeasti liikuteltavissa. Täten tilaisuuksissa nähtiin parhaaksi käyttää kommenttien jättämiseen perinteistä tapaa, paperikarttoja ja tusseja.

Haravan vahvuudet ovat yksilöiden kokemusten keräämisessä. Karttamerkinnöistä on suunnittelijalle eniten hyötyä, kun ne ovat mahdollisimman tarkasti tiettyyn paikkaan kohdistettuja. Neliökilometrien, saati koko kunnan laajuisten merkintöjen hyödyntäminen suunnittelussa on hyvin hankalaa. Ryhmätyöskentelyn tulosten raportoimiseen Harava soveltunee, kun ryhmän jäsenten intressit ovat keskenään hyvin samankaltaiset, ja ryhmällä on ollut riittävästi aikaa muodostaa yhteinen näkemys tärkeimmistä kartalle merkittävistä asioista. Merkinnöistä neuvotteleminen vie aikaa, mikä tekee Haravan käytöstä ajallisesti rajatuissa ryhmätilaisuuksissa lähes mahdotonta.

Vaikka Kuusamossa ei päästy hyödyntämään Haravaa, on osallistumisprosessi ollut laaja ja se on tuottanut suunnittelijoille suuren määrän hyödyllistä tietoa, jonka perusteella muodostettiin kesän 2015 aikana nähtävillä ollut kaavaluonnos. Kaavaluonnoksesta jätettiin 107 muistutusta. Niiden ja edelleen jatkuvan vuorovaikutusprosessin pohjalta työstettävä kaavaehdotus tuodaan nähtäville alkuvuonna 2016.

Kirjoittaja on tehnyt Suomen ympäristökeskukselle selvitystä Kuusamon kaavoituksen sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja siihen liittyvästä osallistumisprosessista ja työstää aiheesta parhaillaan pro gradu -tutkielmaa Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuuntaan.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti