maanantai 19. tammikuuta 2015

Elinympäristö lasten ja nuorten silmin Oulussa


Jouni Mäkäräinen

Oulun kaupunki on ollut mukana pilotoimassa karttapohjaista Harava-kyselypalvelua.  Ensimmäiset Oulussa toteutetut kyselyt ovat liittyneet kyläalueiden yleiskaavoitukseen, lasten ja nuorten kokemuksiin elinympäristöstään sekä yhden kaupunginosan koettuun turvallisuuteen.

Oulun kaupungin yleiskaavoitusyksikkö toteutti Uuden Oulun yleiskaavaan liittyen keväällä 2014 kyselyn, joka kartoitti lasten ja nuorten elinympäristöä sekä tulevaisuuden näkemyksiä Oulusta. Kysely on toteutettu yhteistyössä Oulun nuorten edustajiston ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa.
Kyselyyn vastasi yhteensä noin 350 kuudennen ja yhdeksännen vuosiluokan oppilasta 18 eri koulusta vapaaehtoisuuteen perustuen. Kysely muodostui sekä monivalintakysymyksistä että karttapohjaisista kysymyksistä. Keskeiset kysymykset liittyivät hyvän elinympäristön ominaisuuksiin, suosikki- ja inhokkipaikkoihin, tulevaisuuden Ouluun ja kehitettäviin kohteisiin.

Kyselyn tulosten mukaan ruokakaupan läheisyys, turvallinen koulutie, hyvät bussiyhteydet ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet koettiin useimmiten oppilaiden hyvän elinympäristön tärkeinä ominaisuuksina. Vastaajat arvioivat varsin myönteisesti nykyistä lähiympäristöään. Vastaajien mukaan tulevaisuudessa Oulussa asutaan lähempänä palveluita, Oulussa on enemmän helposti saavutettavia harrastuspaikkoja sekä tapahtumia ja ranta-alueet ovat kaikkien käytössä. Vastaajat näkivät myös, että tulevaisuuden Oulussa on nykyistä enemmän korkeita rakennuksia. 


Oppilaskyselyssä keväällä 2014 tunnistettuja suosikkipaikkoja Oulun keskustassa ja sen lähialueilla.

 
Kyselyn karttapohjaiset vastaukset kohdistuivat erityisesti kaupungin keskusta-alueelle sekä niiden koulujen ympäristöön, joissa kyselyyn vastattiin. Suosikkipaikkoina erottuivat oppilaiden harrastuspaikat. Kehittämistoiveita kohdistettiin useimmiten kulkureitteihin ja epäviihtyisiksi koettuihin paikkoihin niin rakennetussa kuin luonnonympäristössäkin.


Yleiskaavoitusyksikkö on saanut kyselyn kautta lisätietoa lasten ja nuorten Oulusta, ja voimme todeta, etteivät yleiskaavan tavoitteet ole ristiriidassa nuorten käsityksien kanssa. Nuoret päinvastoin rohkaisevat meitä katsomaan tulevaisuuden kaupunkia luovan ja innovatiivisen kaupungin näkökulmista.

Kaupunkisuunnitteluprosessissa haasteena on lasten ja nuorten näkemysten tuoman lisätiedon välittyminen itse lopputulokseen. Yleiskaavasta on pitkä matka kestävämpään, elävämpään ja parempaan kaupunkiin. Oulun yleiskaavoitusyksikön kokemusten mukaan karttapohjaiset kyselyt kasvattavat eri ryhmien vaikutusmahdollisuuksia. Tarvitsemme työssämme  uusia vuorovaikutuskanavia ja Harava-työkalun kaltaisia kustannustehokkaita välineitä kyselyjen toteuttamiseen. Seuraava yleiskaavoituksen julkistama kaikille kaupunkilaisille avoin Harava-kysely käsittelee täydennysrakentamista. Toivomme sen tuovan esille uusia, rohkeita ja erilaisia näkemyksiä kaupungin kehittämisestä.

Kirjoittaja toimii Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa yleiskaavasuunnittelijana.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti