torstai 22. elokuuta 2013

Kansalaisfoorumi sähköisen osallistumisen kanavana

Riikka Paloniemi

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on edellytys kestävän kehityksen toteutumiselle, mutta vaikuttava osallistuminen on paitsi tärkeää myös vaativaa. Voidakseen osallistua yhteiskunnallisiin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin kansalaiset tarvitsevat osallistumistaitoja ja oikeanlaisia kanavia, joiden kautta osallistua. Parhaillaan kanavia kehitetään osana valtionhallinnon Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa SADe:a, jonka yksi osa oikeusministeriön vetämä Otakantaa.fi-palvelu on.

Otakantaa.fi-palvelussa kansalaiset, poliittiset päätöksentekijät ja tutkijat voivat keskustella ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Palvelussa voidaan esimerkiksi esitellä ajankohtaisia poliittisia suunnittelu- ja päätöksentekotilanteita, arkipäiväistää tutkimustietoa ja selvittää kansalaisten näkemyksiä verkkokyselyiden ja rajatumpien ohjattujamma sillä nimellä nyt toimii.aa.fi:stä.usta,en keskusteluryhmien avulla.

Pilotoimme Otakantaa.fi-palvelua keväällä 2012 SYKE:nja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteishankkeessa. Pilotin teemana oli Ilmasto, ruoka ja politiikka. Kysyimme siinä, kuinka osallistumisympäristön ensimmäiset versiot tukivat kansalaisten osallistumista ympäristöpoliittiseen keskusteluun ja kuinka palvelua voitaisiin kehittää niin, että verkkokeskustelun tuloksia voitaisiin hyödyntää paremmin erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Kokeiluun osallistuneet kansalaiset valittiin Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelista. Verkkokeskustelua ohjasi SYKEn tutkija, joka teemoitti keskustelua ja aktivoi osallistujia kysymyksin ja kommentein.

Huomasimme, että keskustelun ohjaajan innostava läsnäolo voi ratkaisevasti tukea kodikkaan keskusteluympäristön ja vuorovaikutteisen keskusteluilmapiirin rakentumista. Toisaalta nopeatempoisen ja dialogisen verkkokeskustelun edistämiseksi palvelusta tulisi kehittää aiempaa notkeampi ja vuorovaikutteisempi. Tulkintamme mukaan osallistujat oppivat keskustelun edetessä keskustelemaan keskenään, eivätkä vain kirjaamaan ylös irrallisia mielipiteitään. Tällaista vuorovaikutusta hyvä kansalaiskeskustelu kaipaa. Toisaalta huomasimme, että pilottiin osallistuneiden oli helpompi keskustella vaikeistakin teemoista silloin kun heillä oli niihin omakohtainen tulokulma. Tätä henkilökohtaisen ulottuvuuden voimaa pitäisi pystyä kanavoimaan vielä paremmin osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

Jotta verkkokeskustelu ei jäisi vain sanoiksi bittiavaruuteen, on tärkeää, että keskustelu kohdentuu konkreettisesti johonkin yhteiskunnalliseen päätöksentekoprosessiin ja että se vaikuttaa asioiden kulkuun. Tämä on ensiarvoisen tärkeää kansalaisten osallistumismotivaation kannalta. Siksi ehdotimmekin pilotin kehityshaasteena, että osallistumisen vaikuttavuus tehtäisiin palvelussa mahdollisimman näkyväksi, esimerkiksi "kirjekuorityökalulla". Sen avulla käyttäjä voisi seurata, mihin aikaisempien keskustelujen viestit ja johtopäätökset ovat kulkeutuneet ja kuinka ne ovat asioihin (poliittisiin, tutkimuksellisiin, käytännöllisiin) mahdollisesti vaikuttaneet.

Otakantaa.fi -palvelu pyrkii edistämään demokraattista keskustelua ja sähköistä viestintää. Palvelu voi olla yksi kanava, jolla kansalaiset voivat tuoda omakohtaista näkökulmaa esiin tutkijoille, poliitikoille ja hallinnon virkamiehille ja siten vaikuttaa yhteiskunnan kehityssuuntiin. Vastaavasti tutkijoille, poliitikoille ja hallinnon virkamiehille palvelu voi olla keino viestiä työstään kansalaisille aiempaa vuorovaikutteisemmin ja avoimemmin. Toisaalta sähköinen osallistumisympäristö asettaa paljon vaatimuksia näille sitä mahdollisesti käyttäville toimijoille. Otakantaa.fi-palvelun käyttäjien tulee esimerkiksi tukea palvelussa käytävää keskustelua aktiivisesti, sillä ainakin kokeilumme mukaan monet kansalaiset kokevat eri syistä julkisen sähköisen keskustelun haasteelliseksi. Ilman taitavaa keskustelun osallistajaa keskustelu voi ajautua yksipuoliseksi tai tyrehtyä kokonaan. Hankkeiden koordinaattoreiden tulee vetää mahdollisesti monipolvinen keskustelu yhteen ja kytkeä se osaksi yhteiskunnallista, tieteellistä ja/tai poliittista keskustelua. Vasta sitten palvelu edistää moniäänistä ja demokraattista päätöksenteko- ja toimintakulttuuria.

Kirjoittaja on Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija, joka tutkii ympäristöpolitiikan uudistumista ja uudistamista etenkin osallistumisen, oppimisen ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Paloniemi pilotoi Otakanta.fi palvelun kokeiluversiota SYKEn ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti