keskiviikko 5. kesäkuuta 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma - 0-visio teoriasta käytännöksi

Jaakko Klang

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Ensimmäiseksi tehtiin toukokuussa 2013 Harava-kysely alueen asukkaille tai muutoin alueella liikkuville. Kyselyssä selvitettiin liikkumistottumuksia sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Nykytilan analyysien pohjalta asetetaan liikenneturvallisuuden 0-visiota konkretisoivat tavoitteet ja painopistealueet, jotka myös suuntaavat lähivuosille esitettäviä toimenpide-ehdotuksia.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi seutukunnan alueella. Suunnitelmassa laaditaan kattavat analyysit liikenneturvallisuuden ja liikkumisen nykytilanteesta. Liikenneturvallisuuden 0-vision ideologian mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä.

Alle 24-vuotiaiden suomalaismiesten yleisin kuolinsyy
on nykyään liikenneonnettomuus.
Liikenneturvallisuus - mistä on kysymys?
Huolimatta liikenteen kasvusta liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden ihmisten määrää on pystytty ratkaisevasti pienentämään 1970-luvun alkuun verrattuna. Silti liikenne on edelleen muihin elämänalueisiin verrattuna vaarallista. Onnettomuudet ovat eräänlaisia liikenteen toimintahäiriöitä. Niitä voidaan ennustaa ja niihin voidaan myös vaikuttaa.

Kaikilla on velvollisuus toimia niin, että nollavisio toteutuu. Esimerkiksi liikennejärjestelmässä löytyy edelleen kehitettävää. Sen pitäisi suojata nykyistä paremmin vastuuntuntoista ja sääntöjä noudattavaa kulkijaa. Jos vilkasliikenteinen väylä halkaisee asuinalueen, ei liikenneonnettomuuksilta voida välttyä. Maankäytön suunnittelun yhteydessä vaikutetaan merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi koulun sijainti voi pakottaa lapset ylittämään vilkasliikenteisiä ja vaarallisia teitä koulutiellä. Näistä vaaranpaikoista kerättiin tietoa Haravalla seudun asukkailta, liikennöitsijöiltä, viranomaisilta ja päättäjiltä.

Vaaran paikat selville Harava-kyselyllä
Haravalla toteutetun kyselyn kautta asukkailla oli mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyn kautta asukkaat voivat myös kertoa, mitkä ovat erityisesti jalankulkijalle ja polkupyöräilijälle hankalia tai vaarallisia paikkoja, tai missä on autoilijoille hankalia risteyksiä. Kyselyllä kartoitettiin myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Turvallisuushakuisemmalla asenteella pääsemme
paljon lähemmäksi liikennettä, jossa kukaan
ei kuole tai loukkaannu vakavasti.
Liikenneturvallisuus syntyy yhteistyön tuloksena
Kuntien lisäksi Porin seudun liikenneturvallisuustyöhön osallistuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan, Porin seutukunnan, Satakuntaliiton ja poliisin edustajat. Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelma antaa alueen kunnille työkaluja valtakunnallisen turvallisuusvision toteuttamiseen.

Liikenneturvallisuus syntyy eri osapuolten toiminnan ja yhteistyön tuloksena. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma haastaa eri hallinnonalat, viranomaiset, järjestöt ja yritykset omalta osaltaan toteuttamaan toimia, jotka vievät kohti yhteistä päämäärää. Suunnitelman toteutuminen edellyttää, että sillä on kuntalaisten ja päättäjien tuki. Tässä Harava-kysely on suureksi hyödyksi, sillä se on matalan kynnyksen osallistumiskanava.

Porin seudun liikenteen tulevaisuus kehittyy suunnitelman mukaisesti jos liikenteen vastuunkantajat sitoutuvat suunnitelman vision periaatteisiin ja pitävät elämää suojelevia arvoja toimintansa perustana.

Kirjoittaja työskentelee liikenneturvallisuusinsinöörinä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti