maanantai 27. toukokuuta 2013

Vuorovaikutteinen ja osallistava suunnittelu osaksi Porin Yyterinniemen kehittämistä


Kirsi-Maria Viljanen

Porissa Yyterinniemen alueella on käynnistynyt oikeusvaikutteinen osayleiskaavan valmistelu. Sen tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Osayleiskaavatyön tavoitteena on hyödyntää alueen asiantuntemusta ja ottaa asukkaat, yritykset ja toimijat mukaan vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Asukkaiden osallistuminen suunnittelun alkumetreillä on ollut aktiivista, sillä kaikilla on yhteinen päämäärä: halu kehittää omaa asuinaluettaan elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi.

Osallistumismenetelmät testissä Yyterinniemen suunnittelussa

Yyterinniemi on monipuolinen luonnonarvojen, asumisen, teollisuuden ja matkailun muodostama kokonaisuus kantakaupungin luoteispuolella sijaitsevalla niemellä. Suunnittelualue rajoittuu koillisessa pohjoismaiden suurimpaan jokisuistoon, Kokemäensuistoon ja lounaassa Yyterin dyynialueeseen sekä Preiviikinlahteen. Yyterinniemen suisto, Preiviikinlahti ja niiden väliin jäävä Yyterinniemi muodostavat kansainvälisesti arvokkaan luontotyyppialueen, johon on keskittynyt linnustollisesti, kasvistollisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden monimuotoinen mosaiikki. Luontoarvot on tunnustettu Natura-alueen statuksella. Yyterinniemi on myös tunnettu virkistys-, loma- ja matkailukohde. Erityisesti alue on tunnettu Yyterin sannoista, joka on noin kolme kilometriä pitkä yhtenäinen ja aktiivinen dyynialue.

Yyterinniemen monipuolisten alueiden ja toimintojen yhteensovittamisessa on haasteita. Toimintojen sovittamiseksi suunnittelualueelle toimivaksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tarvitaan alueen asiantuntemus mukaan suunnitteluun. Vuorovaikutusta paikallisten asukkaiden, yritysten ja toimijoiden kanssa toteutetaan kaavatyön edetessä monien menetelmien avulla. Karttapohjainen Harava-kysely on yksi vuorovaikutusta helpottavista välineistä.

Suunnittelun alkuvaiheessa järjestimme ryhmätyöskentelyyn perustuvan yleisötilaisuuden, jossa asukkaat, toimijat ja yrittäjät saivat visioida Yyterinniemen tulevaisuutta. Myöhemmin keväällä 2013 järjestettiin toinen yleisötilaisuus, joka keskittyi aihefoorumityöskentelyyn. Foorumityöskentelyssä suunnittelualue jaettiin neljään toiminnalliseen osa-alueeseen, joihin asukkaat, toimijat ja yrittäjät sijoittuivat omien intressiensä perusteella. Alueryhmissä pohdittiin kunkin alueen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja ratkottiin ongelmakohtia. Keskustelu karkasi monesti hyvin yksityiskohtaiseksi, mutta juuri tätä kautta syntyy ideoita yleiskaavatyön pohjaksi. Foorumityömenetelmä vaikuttaa kokonaisuudessaan toimivalta, mutta kehitettävää löytyy ryhmätyöskentelyn organisoinnissa ja suunnittelussa.

Yyterinniemen suunnittelualue.
Suurenna kuva klikkaamalla sitä.
Yyterinniemen suunnittelualue jaettiin seuraaviin alueryhmiin:  
1. a) Yyteri ja Selkämeren kansallispuisto 
Virkistys/suojelu, liikkuminen  
    b) Preiviikinlahti
Virkistys/suojelu, veneily, liikkuminen, ruoppaus, läjitys 
2. Mäntyluodon satama ja teollisuus
Iso infrastruktuuri
3. Taajamatoiminnat
Asuminen, palvelut, yhteydet
4. Kokemäenjoen suisto
Virkistys/suojelu, tulvariskit, veneily, liikkuminen, ruoppaus, läjitys.

Lue lisää Porin Yyterinniemen suunnittelusta Porin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilta.

Suunnittelun edetessä tulemme järjestämään lisää tilaisuuksia, joissa vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Kehitämme vuorovaikutusmenetelmiä eteenpäin ja toivomme tulokseksi konkreettisia toimenpiteitä Yyterinniemen kehittämiseksi.

Harava-kyselyn avulla kannustamme asukkaita, yrittäjiä ja toimijoita mukaan Yyterinniemen suunnitteluun. Haluamme kyselyn avulla selvittää mm. missä sijaitsevat Yyterinniemen hienot paikat, mikä kaipaa kohentamista, kuinka hyvin suunnittelualueella on otettu huomioon eri ihmisten ja ihmisryhmien tarpeet sekä mitä ja ketä varten rakennetaan. Saatua aineistoa jatkojalostetaan paikkatieto- ja tilastoanalyysein, jolloin pystymme tarkastelemaan, miten saadut vastaukset sijoittuvat esimerkiksi suhteessa alueen maankäyttöön. Analysoituja tuloksia hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Harava-kysely on avoinna 18.8.2013 asti Porin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla.

Koska karttapohjainen kyselypalvelu on suunnittelukäytössämme ensimmäistä kertaa, tiedotimme kyselystä monipuolisesti. Lisäksi järjestimme tilaisuuden, jossa oli mahdollisuus saada opastusta kyselyn vastaamiseen. Rohkaisimme nuoria vaikuttamaan ympäristönsä kehittämiseen kertomalla Yyterinniemen suunnittelusta Meri-Porin koulussa ja lukiossa sekä opastamalla oppilaita Harava-kyselyn vastaamisessa. Toivomme, että kysely on tavoittanut mahdollisimman monta alueen kehittämisestä kiinnostunutta ja saamme idearikkaita tuloksia. Lisäksi on hienoa nähdä millaista lisäarvoa uusi karttapohjainen vaikuttamisen väline tuottaa kaupunkisuunnittelulle.

Kirjoittaja toimii Porin kaupunkisuunnittelussa yhdyskuntasuunnittelijana.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti